Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy TJ Sokol Vrbno pod Pradědem

S T A N O V Y 

 

TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, z.s.

___________________________________________

 

 

I.

Základní ustanovení

 

1. TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením provozující tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost.

2.    Sídlem TJ  je Vrbno pod Pradědem, Krejčího 440

3.  Na úředních listinách a registračních průkazech bude TJ uvádět název TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, z.s.

 

II.

Poslání a cíle


  1. Základním posláním TJ  je :

 

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
 

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
 

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,
 

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní, má v nájmu nebo užívá,
 

e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
 

f) hájit zájmy členů TJ. Za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČUS, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,
 

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod., v obci zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

 

 III.

Orgány TJ

 

1.    OrgányTJ jsou:

  1. valná hromada,
  2. výkonný výbor,
  3. revizní komise.​                                                                                          

 

2.   Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada .Na valnou hromadu vysílají oddíly delegáty podle pravidel, která stanoví před jejím konáním  výkonný výbor TJ. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů TJ, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

 

3.   Valná hromada zejména :

a) rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice TJ,

 

b) rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ,

 

c) volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je čtyřleté,

 

d) rozhoduje o ustavení nového oddílu (odboru),

 

e) rozhoduje o rozpuštění oddílu (odboru) nebo organizace v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem,

 

f)  projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a majetku TJ,

 

g)  schvaluje rozpočet TJ,

 

h)   stanoví hlavní směry činnosti TJ pro příští období,

 

i) Schvaluje a vydává organizační řád TJ a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy uvnitř TJ,

 

j)  rozhoduje o zániku TJ včetně majetkového vypořádání.

 

4.  Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň  3/5 většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných, jejichž počet musí být minimálně 8.

 Valnou hromadu svolává předseda TJ.

 

5.  Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů TJ v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

 

6. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy  k datu konání valné hromady. Vždy však má předsedu, místopředsedu, sekretáře, hospodáře .

Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku za  účasti předsedů oddílů.

 

7. Výkonný výbor zejména :

 

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

 

b) organizuje a řídí hospodářskou činnost  TJ

 

c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČUS, jiných organizací a fyzických osob,

 

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ

 

e) spolupracuje se sportovními svazy regionu

 

f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ,   jinými organizacemi a fyzickými osobami,

 

g) k zabezpečení činnosti TJ vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném   rozsahu.

 

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení  výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 

 8. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada. Revizní komise sestává z předsedy a minimálně dvou členů.

 

 

  IV.

Společné zásady členství

 

 1. Členem TJ se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí   s  posláním  TJ.  O   přijetí  za člena   rozhoduje   výkonný   výbor, který postupuje podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

 

2. Výši členských příspěvků stanoví  výkonný výbor.

 

3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

 

 

 V.

Práva a povinnosti členů

 

            1. Základní práva řádných členů TJ jsou :

 

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,  kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu , tak v rámci TJ jako  celku a to za podmínek Stanov TJ a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v TJ závazně  přijaty,

 

b)   účastnit  se   všech  akcí, školení  a  seminářů,  které  podle  povahy   svého   zaměření umožňují  odborný  a výkonnostní růst,  s právem podílet se na všech   výhodách, které  z členství vyplývají,

 

c)   uplatňovat  své  vlastní  názory,  návrhy   i   kritiku   a   to   podle   povahy  buď  přímo anebo   prostřednictvím   zástupce oddílu  v orgánech TJ.

 

d)  účastnit se jednání orgánů TJ, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,

 

e)  volit a být volen od 18 – ti  let  věku  do všech volených orgánů TJ

 

   2. Základní povinnosti řádného člena jsou :

 

a) dodržovat Stanovy TJ a základní etické a mravní normy sportovce,

 

b)    plnit usnesení a rozhodnutí  orgánů  TJ.

 

c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení její činnosti, jakož i  usilovat o její dobré jméno,

 

d)   řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s jeho  členstvím a činností v TJ, pokud  o tom příslušný orgán TJ podle stanov rozhodl,

 

e)    řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

 

 3. Řádné členství zaniká :

 

a)    vystoupením člena,

 

b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,

 

c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení  rozhoduje výkonný výbor,

 

d)  úmrtím člena či zánikem TJ ( dobrovolným  rozpuštěním, sloučením s jiným  sdružení anebo  pravomocným rozhodnutím  soudu  o  jeho  rozpuštění ).

                                                                         

 

VI.

Oddíly

 

1. Oddíl je základním článkem TJ.

 

2. Oddíl nemá právní subjektivitu.

 

3. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které  je v TJ provozováno, podle věku členů apod.

 

4. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada TJ.

 

 

VII.

Majetek TJ a hospodaření

 1.   Zdrojem majetku TJ  jsou zejména :

 

           -     příspěvky členů TJ

-    příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností TJ, zejména v souvislosti s  provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která TJ vlastní nebo užívá,  nebo organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti,

                       -    příspěvky a dotace od sportovních svazů,

                       -    státní příspěvky, dotace od ČUS a jiných organizací a osob,

                       -    majetek převedený do vlastnictví TJ  členem TJ .

 

2.  Majetek TJ  je ve vlastnictví TJ  jako celku. O převodech vlastnického práva  k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada TJ.

 

3.  Zásady hospodaření upravuje interní předpis TJ.

 

4.  Vlastní hospodářská činnost TJ se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto  zásady rovněž upraví postup TJ při jejím případném vstupu do akciové společnosti,  společného podniku apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná  hromada TJ s přihlédnutím k potřebám a zájmům TJ.

 

    VIII.

Jednání jménem TJ

 

Jménem TJ jedná předseda nebo místopředseda každý samostatně. Dále může za TJ jednat člen výkonného výboru na základě pověření výkonným výborem TJ.

 

 

 

 

Ve Vrbně pod Pradědem dne   05.11.2015                                                               Dušan   W a g n e r   

                                                                                                                                                         předseda TJ              

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář